Mimořádné změny insolvenčního zákona dopadající na podnikatele

Senát v pátek 17. 4. 2020 schválil vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV2 (Lex Covid). Lze tak očekávat, že po podpisu prezidentem vstoupí do českého právního řádu zcela výjimečná opatření, a to již ve velmi brzké době.

Toto shrnutí se zabývá dopady Lex Covid do oblasti podnikatelských insolvencí.

Zrušení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh

Právnické osoby a také podnikající fyzické osoby byly dosud povinny podat na sebe insolvenční návrh, jakmile se dozvěděly, že se nachází v úpadku. Lex Covid tuto povinnost po dobu mimořádných opatření proti pandemii ruší, a to až do uplynutí 6 měsíců od ukončení těchto opatření. Povinnost podat insolvenční návrh se opět obnoví nejpozději 31. 12. 2020.

Tato výjimka se neuplatní na ty podnikatele, kteří se v úpadku ocitli již před zavedením mimořádných opatření, nebo pokud jejich úpadek nebyl zaviněn převážně zavedenými mimořádnými opatřeními.

Omezení možnosti podat věřitelský insolvenční návrh

Lex Covid u dlužníků suspenduje povinnost podat na sebe, resp. na řízenou obchodní společnost, insolvenční návrh. Nic jim ale nebrání insolvenční návrh přesto podat, pokud jsou přesvědčeni, že jde o nejlepší řešení vzniklé situace.

U věřitelů dochází naopak k zásadnímu omezení jejich práv. Ode dne účinnosti Lex Covid až do 31. 8. 2020 nebude možné bez jakýchkoliv výjimek podat věřitelský insolvenční návrh. Soud k takovému úkonu věřitele nebude vůbec přihlížet.

Za zmínku stojí rozdílná délka trvání výše uvedených opatření. Dlužníci sice nebudou muset podávat insolvenční návrhy až do 31. 12. 2020, avšak věřitelům je znemožněno podávat na dlužníky návrhy pouze do 31. 8. 2020. Po 1. 9. 2020 lze proto očekávat zvýšený tlak věřitelů na dlužníky, kteří se nacházející ve finančních obtížích.

Mimořádné moratorium

Pro snížení možností nátlaku na konkurenceschopné podniky po dobu trvání mimořádných opatření zavádí Lex Covid zcela nový a zásadní institut tzv. mimořádného moratoria. Zjednodušeně řečeno se moratoriem rozumí ochrana před věřiteli po dobu trvání moratoria, a cílem tohoto mimořádného moratoria je umožnit zachování provozu podniků po dobu trvání mimořádných opatření. Děje se tak omezením některých věřitelských nástrojů, které by mohly provoz zcela ochromit. Podobně jako u běžného moratoria není dlouhodobým dlužníkovým dodavatelům energií, surovin, zboží a služeb, povoleno tyto smlouvy ukončit pro neplacení závazků dlužníka vzniklých před schválením moratoria. Po dobu mimořádného moratoria je dále omezena možnost realizace zajištění a provedení exekuce na majetek dlužníka. Oproti běžnému moratoriu ale není zakázáno započítávání pohledávek a dlužník po dobu mimořádného moratoria nesmí provádět podstatné změny ve svém majetku. Může nicméně čerpat veřejnou podporu v souvislosti s pandemií.

Proces schválení mimořádného moratoria ve smyslu Lex Covid je oproti klasickému moratoriu značně zjednodušen. Dlužník nemusí insolvenčnímu soudu k návrhu přikládat souhlasy většiny svých věřitelů, postačí čestné prohlášení o jeho aktuální situaci. Pokud by chtěl dlužník mimořádné moratorium prodlužit, musí již souhlasy věřitelů předložit.

Návrh na mimořádné moratorium lze podat do 31. 8. 2020, tedy do stejného dne, do kdy věřitelé nemohou na dlužníka podat svůj insolvenční návrh.

Závěr

Všechna přijatá opatření mají za cíl vytvořit pro dlužníka prostor pro přečkání vzniknuvší krize a zároveň zajistit, že dlužník bude mít dost času projednal nastalou situaci se svými věřiteli.

Podnikatelé, kteří jsou nyní ve finančních obtížích, by si proto v nejbližších týdnech a měsících měli zvolit, jakou cestou se vydají.

Mohou se snažit přečkat krizi bez využití nových institutů insolvenčního práva, a spokojit se pouze s ochranou spočívající v nemožnosti podat na ně věřitelský insolvenční návrh.

Najdou se zcela jistě i podniky, jejichž vedení žádné světlo na konci tunelu vidět nebude a nebude s to odvrátit jejich úpadek, přičemž v takové situaci nic nebrání podat i nyní dlužnický insolvenční návrh.

Pro všechny ostatní podnikatele potýkající se s vážnými problémy způsobenými nastalou situací je tu možnost podpořit udržení provozu mimořádným moratoriem a získáním ochrany před věřiteli tímto způsobem.

V případě jakýchkoli dotazů k této problematice se na nás můžete kdykoli obrátit.